Regulamin


 

REGULAMIN  LOOCAS DANCE CENTER (LDC)

1.       Karnety Miesięczne sprzedawane przez LDC obejmują 1 miesiąc kalendarzowy na konkretne zajęcia oraz godzinę - czesne miesięczne

2.       Nie ma możliwości przedłużenia ważności lub zawieszenia karnetu – w momencie upływu terminu karnet traci ważność i nie ma możliwości zwrotu kosztów jego nabycia . Jest możliwość zgłoszenia nieobecności tylko i wyłącznie przez formularz dostępny na www.loocasdance.pl. Zgłoszona nieobecność nie przedłuża karnetu. Nieobecność należy zgłosić najpóźniej do godziny 12:00 w dniu w którym odbywają się zajęcia . Zajęcia można odrobić na zajęciach sobotnich z akrobatyki po uprzednim potwierdzeinu przez formularz kontaktowy i otrzymaniu informacji zwrotnej ze wskazaną godziną przez recepcję LDC. Na odrobienie zajęć uczestnik ma 1 miesiąc. Po tym terminie zajęcia przepadają

3. Czesne miesięczne jest płatne najpóźniej w dniu pierwszych zajęć w bieżącycm miesiącu. Płatność należy uiszczyć w recepcji LDC gotówką lub kartą kredytową bądź przelewm na konto 59 1240 6250 1111 0010 3248 4691- w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, rodzaj, dzieć i godzinę zajęć

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie czesnego miesięcznego na drugich kolejnych zajęciach w bieżącym miesiącu, uczestnik/ rodzice niepełnoletniego uczestnika zostaną poinformowani o zaległości i wezwani do zapłaty.

W przypadku braku płatności na trzecich kolejnych zajęciach w bieżącym miesiącuLDC zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia uczestnika na zajęcia.

5. W cenę karnetów LDC jest wliczony poczęstunek (owoce/słodycze + woda/napoje)

6.       Rezerwacja na zajęcia nie jest obowiązkowa, daje jednak gwarancję miejsca na Sali ( w pierwszej kolejności na zajęcia wpuszczone zostaną osoby , które dokonały rezerwacji)

7.       LDC zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku jeśli liczba uczestników jest mniejsza niż 5 osób

8.       W przypadku zaginięcia lub zgubienia karty LDC koszt wyrobienia nowej karty wynosi 5 zł

9.       Za pozostawione rzeczy w szatni i na terenie centrum, LDC nie ponosi odpowiedzialności

10.   LDC zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć, cennika oraz zorganizowania zastępstwa w przypadku nieobecności instruktora

11.    Osoby uczęszczające na zajęcia do LDC każdorazowo zobowiązane są do zgłoszenia się na recepcji  w celu zarejestrowania wizyty oraz weryfikacji płatności

12.   Za bezpieczeństwo dzieci poza salami tanecznymi ( podczas trwania zajęć ) na terenie LDC odpowiadają rodzice

13.   Za zgubienie kluczyka do szafki klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów zamówienia nowego zamka w kwocie 35 zł.

14.   Grupy turniejowe obowiązuje dodatkowy Regulamin Grup Turniejowych

15.   LDC zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu

16.   Uczestnik wyraża na rzecz LDC zgodę na wykorzystanie przez LDC wizerunku, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji zajęć, warsztatów materiałach służących popularyzacji działań w zakresie edukacji kulturalnej LDC poprzez rozpowszechnianie wizerunku w:

- mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;

- na portalach społecznościowych

Na pisemną prośbę LDC zobowiązuje się usunąć w ciągu 14 dni wizerunek uczestnika z wyżej wymienionych punktów.

17.   Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez LDC jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem oraz przestrzeganiem regulaminu. W przypadku niepełnoletnich uczestników do respektowania regulaminu zobowiązani są rodzice bądź prawni opiekunowie dziecka

 

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2017 roku